ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยธัญพืช”  

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยธัญพืช”  ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ รับจำนวน ๓๐ คน ค่าลงทะเบียน คนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสามารถเพาะเห็ดถั่งเช่า เพื่อรับประทานภายในครอบครัว และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดดังแนบ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๔๐๘๘  หรือนางสาวมณี พสุธรรม (ผู้ติดต่อประสานงาน) โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๓๒๗๓-๔๓๐๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 


เอกสารประกอบ : Download กำหนดการ Download แบบตอบรับ

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-16 15:49:28
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3980 ครั้ง