คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายนามดังนี้
ลำดับที่ 1 พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)

  • เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์
  • ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่นที่ 17

ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)

ลำดับที่ 2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

  • อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
  • ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่นที่ 5

ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์)
 

ลำดับที่ 3 รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช

  • อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. 
  • อดีรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
  • อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
  • อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
  • ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่นที่ 5

ได้รับรางวัล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (กองทุนอธิการบดี พ.ศ.2559-2560)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-09 11:53:37
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 979 ครั้ง