การจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณการงานวิจัยฯ ปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบปกติตามมติคณะรัฐมนตรี (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นประจำทุกปีนั้น  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป วช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) จะได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ทุนจากเดิม ให้เป็นไปในรูปแบบโครงการบูรณาการ 
                ศูนย์บริหารงานวิจัยฯ มช. ในฐานะผู้ประสานงาน จึงใคร่ขอให้คณาจารย์ และนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2562 เตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ให้เป็นไปรูปแบบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ชุดโครงการ) ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายดังนี้
               1. การวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
                2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

                   แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://rac.oop.cmu.ac.th/rac-view.php?news_id=729&news=download-forms 

 

ทั้งนี้อาจารย์ที่สนใจสามารถส่ง Concept proposal มายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 สําหรับ Full proposal ทาง วช. ยังไม่ได้กําหนดรูปแบบที่ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยขอให้ใช้แบบข้อเสนอโครงการ ปี 61 ไปก่อน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์โทร.44090-2 

********แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อยื่นขอการสนับสนุนทุนตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ทุนงบประมาณแผ่นดิน)*****


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2017-09-21 00:00:00
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1547 ครั้ง