ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560

           คณะเกษตรศาสตร์ มช.ได้จัดให้มี “รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.” ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลของผู้ปฏิบัติงานฯ ยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
       1. รางวัลผลงานวิจัยเด่น
       2. รางวัลผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด
       3. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
       4. รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ 
      กรุณาส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นฯ ไปยังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 
               - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.
              -  แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-30 09:22:48
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1792 ครั้ง