ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านการเกษตรครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ณ บาลี ประเทศอินโดนีเซีย (10th International Conference on Agriculture 2023 in Bali, Indonesia)

ด้วย AGRICO 2023 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติด้านการเกษตรประจำปี 2566 ณ บาลี ประเทศอินโดนีเซีย (10th International Conference on Agriculture 2023 in Bali, Indonesia) ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566 ในหัวข้อ "Global Food Security: Stopping Crop Losses" โดยเป็นการหารือเพื่อการช่วยกำหนดอนาคตของการปฏิบัติทางการเกษตร เทคนิคการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงกลยุทธ์ในการยั้บยั้งการสูญเสียพืชผล โดยมีรายละเอียดตามเนื้อหาภาษาอังกฤษด้านท้ายนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ และเว็บไซต์ https://agroconference.com/ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมและส่งบทคัดย่อสำหรับงานประชุมดังกล่าว โปรดให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้

 

An official invitation to attend and present at the 10th International Conference on Agriculture 2023. The conference is scheduled to take place on the 18th– 19th September 2023| in Bali, Indonesia. 

At AGRICO 2023, we offer both a Physical Conference Experience and a Virtual Conference Experience to our participants. The theme for this year's conference is "Global Food Security: Stopping Crop Losses". We believe that your attendance and contribution will greatly enrich the discussions and help shape the future of agricultural practices, sustainable farming techniques, and strategies to mitigate crop losses.

As an esteemed participant, you will have the opportunity to explore the latest trends in agricultural research, connect with experts from around the world, and expand your professional network. The conference will feature keynote forums by prominent researchers, engaging panel discussions, interactive workshops, valuable networking sessions, and also Scopus Indexed Publication opportunities.

If you are interested in attending or presenting at the conference, please complete the Google form provided via: https://forms.gle/jfJkMHRcEDJpvf2b9
For abstract submissions, please use the Abstract Submission Form available at: https://agroconference.com/abstract-submission/
For additional information and updates, please visit the website: https://agroconference.com/


เอกสารประกอบ : Download Abstract Template -TIIKM Publishing.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-20 10:50:16
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 484 ครั้ง