การอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารพืช (Soil and Plant Nutrient Analysis)”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารพืช (Soil and Plant Nutrient Analysis)”  เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมจาก Agriculture Infrastructure Development in the Lao People Democratic Republic (Lao-Hungarian Project) โดยในการอบรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ และการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน รวมถึงได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การผลิตพืชผักปลอดภัย” ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างทั้งสองหน่วยงานด้วย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-01 09:55:11
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 157 ครั้ง