ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะฯ จัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ให้ตรงกับรายรับรายจ่ายที่เกินขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ ที่ได้วางเอาไว้ โดยการประชุมจัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานการประชุม


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-26 16:33:38
เผยแพร่โดย : พงศกานต์ สัญญเดช | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 237 ครั้ง