การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566

คณะฯ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏับัติการของคณะฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานการประชุม


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-10 10:37:39
เผยแพร่โดย : พงศกานต์ สัญญเดช | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 149 ครั้ง