คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565

          งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

 

                    1. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 95/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ลงวันที่
                        15 มีนาคม 2566 Link: https://cmu.to/Giubb

                   2. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 94/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบปลายภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่
2/2565 ลงวันที่
                        15 มีนาคม 2566
Link: https://cmu.to/eR1v6

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและปิดประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งกรรมการคุมสอบปลายภาค2-65 ป ตรี.pdf Download คำสั่งกรรมการคุมสอบปลายภาค2-65 ระดับบัณฑิต.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-16 09:37:32
เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 427 ครั้ง