หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

                 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11675

                  ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ ที่สนใจประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งผ่านระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูล มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป (มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-14 13:35:39
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 39 ครั้ง