ประชุมหารืองานวิจัยเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ และคณะนักวิจัย กลุ่มวิจัยระบบนิเวศเชิงบูรณาการเกษตรและเทคโนโลยี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมประชุมหารืองานวิจัยเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และนักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-28 19:05:47
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 232 ครั้ง