วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” ประเด็นเรื่อง “สังคมคำร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” (ภายในวันที่ 27 เม.ย. 66)

                สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” ประเด็นเรื่อง “สังคมคำร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เม.ย. 66 เวลา 16.30 น. (มหาวิทยาลัยทำการกดรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 พ.ค. 66 เวลา 16.30 น. เท่านั้น) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11657

             ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ ที่สนใจประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งผ่านระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการ ภายในวันที่ 27 เม.ย. 66 เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-27 15:39:54
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 343 ครั้ง