สำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

 

                    1. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 17/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ลงวันที่
                        18 มกราคม 2566 

                   2. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 18/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่
2/2565 ลงวันที่
                        18 มกราคม 2566 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและปิดประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งกรรมการคุมสอบบัณฑิตกลางภาค2-65.pdf Download คำสั่งกรรมการคุมสอบปตรีกลางภาค2-65.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-25 10:08:08
เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 357 ครั้ง