ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายชวลิต กอสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน ซึ่งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ และได้กำหนดจัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านปางจำปี หมู่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 ราย ในหัวข้อการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การผลิตกาแฟคุณภาพดี และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในกาแฟ”


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-24 13:26:48
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 488 ครั้ง