บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs)

           หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.

           ทั้งนี้ ท่านใดประสงค์ยื่นข้อเสนอรับทุนดังกล่าว ขอแจ้งผ่านภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัดมายังงานบริหารงานวิจัยฯ  คณะฯ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประกอบการกดรับรองในระบบต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11652


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-12 11:22:24
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 377 ครั้ง