บพท. ประกาศเปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2566

             หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal)  กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2566 ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข็งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น" โดยยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. (มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. เท่านั้น) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620

            ทั้งนี้ คณาจารย์ที่สนใจประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 65 (เวลาราชการ) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-17 08:51:30
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 427 ครั้ง