ศึกษาดูงาน ขบวนการปลูกและผลิตกาแฟและโกโก้แบบครบวงจร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรด้านวิชาการได้เรียนรู้ แนวทางเชิงปฏิบัติ และขบวนการวิธีการผลิตโกโก้และกาแฟ เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอันจะก้าวไปสู่ Smart Agriculture และเพื่อส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2565  ดังนี้

          1. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

          2. ไร่ธนาทิพย์ "โกโก้คลองลอย" ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          3. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริตำบล เขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-12 12:43:24
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 861 ครั้ง