ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2565 ( ระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา)

          งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

          1. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 341/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบปลายภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ลงวันที่
                        20 ตุลาคม 2565

          2. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 342/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่
1/2565 ลงวันที่
                        20 ตุลาคม 2565

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและปิดประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

 


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งกรรมการคุมสอบปลายภาคระดับบัณฑิตภาค1-65.pdf Download คำสั่งกรรมการคุมสอบปลายภาคระดับปริญญาตรี1-65.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-10-25 16:09:43
เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 415 ครั้ง