เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 "Natural bio-active ingredients and Lanna highland agriculture"

                    เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 "Natural bio-active ingredients and Lanna highland agriculture" ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย 2 กรอบการวิจัย ดังนี้ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม>>  

แผนงานวิจัยที่ 1  Natural Bio-active ingredients and applications เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
                    - ประเด็นพืชพื้นถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย 4 ชนิด ได้แก่ เชียงดา ตีนฮุ้งดอย ชาเลือดมังกร และสังหยู 
                    - ประเด็นสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ สารสกัดจากน้ำผึ้ง แมลงทหารเสือ และ ชันโรง 


แผนงานวิจัย 2 Lanna Highland Agriculture and Environment เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน (Particles) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญหาทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
                    - ประเด็นการจัดการทางการเกษตร โดยมีสิ่งเหลือใช้เป็นศูนย์ (zero waste) ได้แก่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง ได้แก่ กาแฟ และ ข้าวโพด 
                    - ประเด็นการพัฒนาต้นแบบการทำฟาร์มคาร์บอน (carbon farming) ด้วยระบบการส่งเสริมพืชเสริม หรือ พืชทดแทน ได้แก่ ถั่วพื้นเมืองที่สูง หรือเห็ด 

           ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ ขอทำเรื่องแจ้งผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 






เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-10-05 14:29:10
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 657 ครั้ง