คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ตามคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 326/2565 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ดังแนบ

ทั้งนี้ นักศึกษาดังกล่าวจะใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้ไปรายงานตัวยังสาขาวิชาที่เข้าสังกัดฯ เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ หน่วยบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกันคุณภาพหลักสูตร งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร. 053-944641-2 ต่อ 113


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นศ เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2565.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-29 13:46:52
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1270 ครั้ง