บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) ยื่นข้อเสนอผ่านระบบได้ที่ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. มีรายละเอียดดังนี้

               - โครงการจะต้องมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1-3 ปี
               - มี TRL หรือ SRL ตั้งแต่ระดับ 4 เป็นต้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
               - มีภาคเอกชน/ผู้ใช้งาน ร่วมสนับสนุนงบประมาณด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ”)

       ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ ขอทำเรื่องแจ้งผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11600


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-21 16:54:32
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 279 ครั้ง