ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2022 หัวข้อ : Learn to Earn (เรียนรู้เพื่ออยู่รอด) : นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยคณะเกษตรศาสตร์ และการสนับสนุนของมูลนิธิเอสซีจี เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่มีบริบทความเป็นชนบท  จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE PROJECTS 2022 ภายใต้แนวคิด “Learn to Earn (เรียนรู้เพื่ออยู่รอด): นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาการเกษตรท้องถิ่น” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจในปัญหาหรือประเด็นทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยรอบของชุมชนท้องถิ่นตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง และสร้างทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพื่อยู่รอดในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเด็นใกล้ตัวให้ดียิ่งขึ้น โดยผ่านการเข้าร่วมค่ายเรียนรู้วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งเสริมการจัดทำโครงงานนวัตกรรมการเกษตรหลังเข้าร่วมค่ายฯ เพื่อส่งเข้าประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล และโอกาสในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มช. ตลอดจนการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี รวมถึงเงินรางวัลสนับสนุนพิเศษสำหรับโครงงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพ หรือสามารถนำไปขยายผลการพัฒนาต่อชุมชนได้จริง และทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีเพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองในอนาคต จากมูลนิธิเอสซีจี
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 กันยายน 2565


เอกสารประกอบ : Download โครงการ SMART AGGIE CAMP 2022 PR.pdf Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-31 15:32:15
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 3097 ครั้ง