การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19: เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในวิกฤตการณ์โลก” ออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิด โดยในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-30 01:04:00
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 420 ครั้ง