ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2565

          งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

 

                    1. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 249/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ลงวันที่
                        22 สิงหาคม 2565 

                   2. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 248/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่
1/2565 ลงวันที่
                        22 สิงหาคม 2565


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งกรรมการสอบกลางภาคบัณฑิต1-65.pdf Download คำสั่งกรรมการคุมสอบกลางภาคระดับปริญญาตรี1-65.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-23 13:44:39
เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1284 ครั้ง