ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง “องค์ความรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

   คณะเภสัชศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในสังกัดของท่าน พิจารณาเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “องค์ความรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ผู้วิจัยคือ นศ.ภ.ณัฏฐิตา  สุวรรณประทีป และ นศ.ภ.ณิชนันท์  อำพลพงษ์ นักศึกษา สังกัด ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรรณิกา  เทียรฆนิธิกูล อาจารย์ สังกัด ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นศ.ภ.ณัฏฐิตา  สุวรรณประทีป เบอร์โทรศัพท์ 085-425-1435 หรือ นศ.ภ.ณิชนันท์  อำพลพงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-523-2072 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download 2068e228-7239-4b5d-81b0-e21c1a112677.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-19 10:13:25
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 989 ครั้ง