มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครทุน เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2567

           สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณยื่นคำขอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดเกณฑ์การสนับสนุนและรายละเอียดต่างๆ  ของโครงการวิจัยประเภทงานมูลฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

         ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ สามารถส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางอีเมลตามแผนงานที่ท่านเลือก และขอสำเนาแจ้งมายังอีเมล์ pattraporn.j@cmu.ac.th ขอจัดทำหนังสือนำส่งโครงการผ่านภาควิชาฯ มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะ ภายใน วันที่ 2 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

         - เอกสารแนบแบบสรุปข้อมูลหัวหน้าโครงการ
         - แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนอโครงการ
         - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)


เอกสารประกอบ : Download หนังสือประกาศเปิดรับทุน FF67.pdf Download เอกสารชี้แจงทุนวิจัย FF67 ประชุมชี้แจง Final Version V01.pdf Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ[Fundamental_Fund_2567] Final Ver.01.docx Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ[Fundamental_Fund_2567] Final Ver.01.pdf Download แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนอโครงการ.xlsx Download เอกสารแนบแบบสรุปข้อมูลหัวหน้าโครงการ.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-17 15:39:21
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 746 ครั้ง