ต้อนรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล นักวิจัยศูนย์วิจัยฯ ร่วมต้อนรับ อาจารย์ ดร.ดำรงพล คำแหงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มานิเทศสหกิจศึกษา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาวหมี่เพาะ แซพะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้มาฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-07-29 20:43:49
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 248 ครั้ง