การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) สำหรับควบคุมแมลงศัตรูในข้าวสารบรรจุถุง”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) สำหรับควบคุมแมลงศัตรูในข้าวสารบรรจุถุง”  ให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-07-22 09:47:53
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 550 ครั้ง