กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี เข้าศึกษาดูงาน

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการวิจัยเรื่องการเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ บ้านมอโก้คี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบสนการผลิตและศักยภาพการผลิต รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการผลิตกาแฟอินทรีย์ ของชุมชนบ้านมอโก้คี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
     เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพกาแฟของชุมชนบ้านมอโก้คี เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จำนวน 10 ท่าน ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากาแฟ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากาแฟ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-27 10:01:57
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 726 ครั้ง