บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานกลุ่ม Global Partnership

                   หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ(Global Partnership)] ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบการวิจัย เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในสาขาที่มีความสำคัญต่อประเทศ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Mataverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียนระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของโครงการเป็นกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยี และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2565 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) ผ่านระบบ NRIIS ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11586

                ทั้งนี้ คณจารย์ นักวิชาการที่สนใจประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการ ขอให้ดำเนินการเสนอเรื่องผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะ ภายในวันที่  11 กรกฎาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการกดรับรองในระบบต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-15 10:31:04
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 518 ครั้ง