ทุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             คณะเกษตรศาสตร์ จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยที่เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้ ปรับใช้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชนที่นำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าเพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุน อื่น ๆ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

              ทั้งนี้ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ชุด เสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด  ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่  8 สิงหาคม 2565  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ


เอกสารประกอบ : Download เงื่อนไขโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-13 16:32:18
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 518 ครั้ง