บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

                  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

               ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. เท่านั้น (แหล่งทุนกำหนดให้สถาบันต้นสังกัดทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น)  เนื่องจาก บพค. กำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรอง (letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอให้ทำเรื่องแจ้งผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัย ฯ คณะ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 จะได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-06 13:27:52
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 121 ครั้ง