ทุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชน ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               คณะเกษตรศาสตร์ จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยที่เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้ ปรับใช้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชนที่นำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าเพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ต่อไป 

เงื่อนไขการรับทุนวิจัย
          1.    หัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น
          2.    มีการบูรณาการงานวิจัยภายในหรือภายนอกคณะฯ ร่วมกันอย่างน้อย 2 สาขาวิชา โดยกำหนดให้มีนักวิจัยแต่ละสาขาไม่เกิน 2 คน (กรณีบุคลากรภายนอกคณะเข้าร่วมกลุ่ม จะไม่สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับ)
          3.    กำหนดให้เลือกพื้นที่เป้าหมายระดับตำบล อย่างน้อย 1 ตำบล  (ชุมชน/หมู่บ้าน) 
          4.    ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนจะเป็นหัวหน้าโครงการได้ จำนวน 1 โครงการ และเป็นผู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม
          5.    งบประมาณตามจ่ายจริง โครงการละ  20,000 บาท  จำนวน 5 ทุน โดยไม่มีหมวดค่าตอบแทนนักวิจัยและหมวดครุภัณฑ์
          6.    ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน   1   ปี
          7.    การพิจารณาข้อเสนอสนับสนุนงบประมาณจะดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะฯ กำหนด และให้ถือว่าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่สิ้นสุด

การรายงานผลการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโจทย์วิจัย
          1.    มีการวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ระดับตำบล และโจทย์วิจัยชัดเจน (Area & Issue) 
          2.    ประเด็นวิจัยมีโอกาสการสร้างผลกระทบสูง
          3.    ข้อเสนอแนะในการนำนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
          4.    กระบวนการ กลไก และภาคีความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย
          5.    กระบวนการและการออกแบบโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์
          6.    ความชัดเจนของ Output และความคุ้มค่าของการลงทุน (Value for money)
          7.    โอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ศักยภาพของคณะวิจัย ทุนเดิมการทำงานในพื้นที่
          8.    การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการไปยัง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุน อื่น ๆ 

              ทั้งนี้ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ชุด เสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด  ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2565  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มข้อเสนอโจทย์วิจัยจากชุมชน TP.doc

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-02 10:44:26
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 317 ครั้ง