ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าเชิงพื้นที่ ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าเชิงพื้นที่ ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานวิจัยของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน ให้สามารถสร้างสรรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพแข่งขันได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป 

โดยผู้วิจัยจะต้องดำเนินการศึกษาและวิจัยในพื้นที่ที่กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ประจำของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการโครงการด้วย ประกอบด้วย

                 1)    สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน -    ไร่หน้า (site A)
                 2)    สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน -    ไร่หลัง (site B)
                 3)    สถานีเกษตรที่สูงหนองหอย
                 4)    สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ

เงื่อนไขการรับทุนวิจัย
                 1.    หัวหน้าโครงการต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                 2.    หัวข้อและเนื้อหา ในข้อเสนอโครงการวิจัย มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ Smart Agriculture for Better Life โดยมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ที่ 1 นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่ 2 นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
                 3.    มีการบูรณาการงานวิจัยภายในคณะ ฯ ร่วมกันอย่างน้อย 2 สาขา/หน่วยงานขึ้นไป
                 4.    ผู้วิจัยต้องดำเนินการวิจัยในพื้นที่ที่กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ประจำของแต่ละศูนย์เข้าร่วมดำเนินการด้วย
                 5.    กำหนดให้มีนักวิจัยที่ปรึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามเนื้อหาของข้อเสนอโครงการ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เสนอขอรับทุน เป็นบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์
                 6.    ผู้รับทุนแสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาสถานี ซึ่งเกิดจากการศึกษาและวิจัย ที่เข้าไปลงพื้นที่
                 7.    กำหนดให้ผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus  (Q1/Q2) ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์สามารถขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือภายใต้เงื่อนไข COE)
                 8.    งบประมาณไม่เกินโครงการละ  200,000 บาท  โดยไม่มีหมวดค่าตอบแทนนักวิจัยและหมวดครุภัณฑ์
                 9.    ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน   1   ปี นับจากวันเซ็นสัญญา

              ทั้งนี้ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ชุด เสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด  ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2565 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ>>>
 


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 65 (ทุนพัฒนาสถานีวิจัย).doc

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-29 13:10:37
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 298 ครั้ง