ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2565

             สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  แพลตฟอร์มที่ 2  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7   แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ในระบบ https://nriis.go.th

           ทั้งนี้ นักวิจัยที่สนใจประสงค์จะยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอให้ทำเรื่องแจ้งผ่านภาควิชา/ศูนย์วิจัยฯ มายังงานบริหารวิจัยฯ คณะ เพื่อประกอบการจัดทำหนังสือรับรอง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองในระบบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  เวลา 18.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11550


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-04-01 15:19:37
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 206 ครั้ง