การประชุมหารือ สรุปขอบเขตงานวิจัย เป้าหมาย และวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำภายใต้บริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตลอดสายโซ่อุปทานชุมชนต้นแบบ”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะผู้วิจัย ภายใต้โปรแกรมวิจัยเชิงบรูณา ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำภายใต้บริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตลอดสายโซ่อุปทานชุมชนต้นแบบ” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง เป็นหัวหน้าโปรแกรมวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านทางศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยในวันนี้ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดการประชุม เพื่อหารือ สรุปขอบเขตงานวิจัย เป้าหมาย และแผนงานในภาพรวม รวมถึงการเก็บข้อมูลในพื้นที่ผลิตผักและกาแฟ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-11 14:35:30
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 457 ครั้ง