ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายชวิลต กอสัมพันธ์ และนายถาวร สุภาวงค์ นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในหัวข้อ การเพิ่มการผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลาง บ้านปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-03 13:30:45
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 711 ครั้ง