ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอน และการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564)

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอน และการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


เอกสารประกอบ : Download ประกาศแนวปฏิบัติสอน-สอบ มกรา 65.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-15 18:23:44
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1073 ครั้ง