การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2564)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกงานใหักับนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 8 คน 
ซึ่งได้เข้ามาฝึกงานภายในหน่วยงานของศูนย์วิจัยฯ 
(1) สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หน้า)
(2) สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
(3) สถานีวิจัยเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะ
(4) สำนักงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ในหัวข้อ 1. การเรียนรู้การปลูกกาแฟ                          2. การจัดการแปลงกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว
            3. การจัดการแปลงแม่พันธุ์กาแฟ                  4. การเรียนรู้ไม้ผลบนที่สูง
            5. การทำปุ๋ยหมัก
ในการควบคุมดูแลของนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ
1. ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม       หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ
2. นายประเสริฐ คำออน     นักวิชาการเกษตร
3. นายถาวร สุภาวงค์         นักวิทยาศาสตร์เกษตร
4. นายนเรศ ปินตาเลิศ       นักวิทยาศาสตร์เกษตร
5. นายจรีเมธ อังกสิทธิ์       พนักงานปฏิบัติการ
6. นางสาวพิกุล มูลนิลตา    พนักงานปฏิบัติการ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามของศูนย์วิจัยฯ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-11-18 10:51:57
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 835 ครั้ง