ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 (รหัสประจำตัว 6208... ถึง 6408...) เพื่อรับทุนการศึกษาว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย  จิตรพิทักษ์เลิศ ประจำปีการศึกษา 2564 
โดยมีคุณสมับติดังนี้

1.เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564                                                                              
2.เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมช่วยงานส่วนรวม                                                
4.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25                                                                       
5.ไม่เคยรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ CMU SIS ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 พฤศจิกายน 2564


เอกสารประกอบ : Download CCI_000556.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-11-02 13:23:23
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 806 ครั้ง