การประชุมโครงการ "การจัดการแมลง" ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน): CPF

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และนักวิจัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมหารือการวิจัยโครงการ “การจัดการแมลง” กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน): CPF ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsaft Teams เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-10-21 13:28:15
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 648 ครั้ง