คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ตามไฟล์คำสั่งฯ ดังแนบ

ทั้งนี้ นักศึกษาดังกล่าวจะใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้ไปรายงานตัวยังสาขาวิชาที่เข้าสังกัดฯ เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นศ เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2564.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-28 09:45:29
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 966 ครั้ง