ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE PROJECTS 2021

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE PROJECTS 2021 ภายใต้แนวคิด “Smart Agriculture for Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านการเกษตร จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรส่งเข้าประกวดเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัล โอกาสในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทีมนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ดูแลให้คำปรึกษาและคำแนะนำตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการการเกษตรทั้งในระดับชุมชุนและในระดับประเทศ
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ pdf ทาง eduagricmu@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทร 053-944641-2


เอกสารประกอบ : Download ขยายเวลา_รายละเอียดโครงการ Smart Aggie Projects 2021.pdf Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน 2021.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-27 11:24:06
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2607 ครั้ง