แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม"
นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้าสู่ จ.เชียงใหม่
ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
"Take responsibility for society"
Student/staff who is entering Chiang Mai province must follow the Chiang Mai University Entry Guidelines.

เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1. ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
2. ก่อนเดินทาง ให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R
*หากมีข้อจำกัดในการกักแยกตนเอง ให้ติดต่อคณะ/ส่วนงานที่สังกัด
3. ลงข้อมูลใน "CM-CHANA" ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ผ่าน https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
จาก CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความ โทร : 084-805-3131
4. ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
พร้อมเอกสารตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่
5. ให้กักแยกตนเอง 14 วัน หรือคุมไว้สังเกตตามดุลยพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และรายงานสุขภาพต่อเนื่อง ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID -19 ที่ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php
6. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดยลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ล่วงหน้า 1 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19PCR
หากได้รับวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เว้นแต่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
เดินทางมาจากพื้นที่อื่น
1. ให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
2. ก่อนเดินทาง ให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วัน ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R
3. ลงข้อมูลใน "CM-CHANA" ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ผ่าน https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่
4. ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดและรายงานสุขภาพต่อเนื่อง
ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID -19 ที่ https://cmsdm.net/CMUCOVID/pages-login.php


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-08 11:03:45
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 914 ครั้ง