กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้งกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตามเอกสารดังแนบ

จึงขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทราบและให้ไปรายงานตัวคาดว่าฯ ในวันเวลาดังกล่าว
***ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลา สำนักทะเบียนฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวคาดว่าฯ โดยเด็ดขาด และไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปัการศึกษา 2564 ได้*** 


เอกสารประกอบ : Download ประกาศคาดว่า - 1.2564.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-28 14:09:37
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 868 ครั้ง