การนำเสนอระบบงานตามแนวทาง EdPEx

         คณะเกษตรศาสตร์ มีแนวทางการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร และปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารคณะฯ จึงมีแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนผังระบบงานสำคัญ โดยในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ มีการนำเสนอระบบงาน 8 ระบบ ดังนี้

  1. ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
  2. ระบบการสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ
  3. ระบบการกำกับดูแลองค์กร
  4. ระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร
  5. ระบบการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
  6. ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
  7. ระบบการวางแผนกลยุทธ์
  8. ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-27 16:07:32
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1268 ครั้ง