การสัมมนา หัวข้อ “Aggie Overview: มุมมองเชิงระบบ เพื่อมุ่งสูง Smart Agriculture for Better Life”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา หัวข้อ “Aggie Overview: มุมมองเชิงระบบ เพื่อมุ่งสูง Smart Agriculture for Better Life” เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเภาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบ  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-14 13:14:33
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1351 ครั้ง