โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EdPEX Overview: บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EdPEX Overview: บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx” เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเภาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “Smart Agriculture for Better Life” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-14 13:03:16
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1774 ครั้ง