ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)”  ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช เทคนิคการควบคุมกำจัดแมลงในโรงเก็บแบบผสมผสาน การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพืชด้วยเทคโนโลยีแบบไม่ทำลาย การฝึกปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน ณ โรงสีข้าว สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ฟรี ค่าลงทะเบียน

สมัครและดูรายละเอียด ได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dfXjrHxU9eprzBScQk6RvhxoP4rbm2Ap

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031, 063-5365651 (นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย)

ภายในวันที่  22 พฤศจิกายน 2563

รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น !!  


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-11-06 09:05:31
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 827 ครั้ง