คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) และ รองศาสตราจารย์.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) เข้าพบปะ บุคลากรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เพื่อมอบ นโยบายแนวทางการพัฒนาศูนย์วิจัยฯ  ตามวิสัยทัศน์ ของคณะ เพื่อพัฒนาไปสู่
Smart Agriculture for Better Life

การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-29 10:20:05
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1137 ครั้ง